Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w każdej sprawie indywidualnie z każdym klientem, przy uwzględnieniu stopnia zawiłości danej sprawy oraz czasu niezbędnego dla jej poprowadzenia. Możliwe są dwa sposoby ustalenia wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie zryczałtowane
    wynagrodzenie jest ściśle określone w umowie, poprzez ustalenie konkretnej kwoty należnej za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie określonych czynności, objętych zakresem zlecenia
  2. wynagrodzenie godzinowe
    umowa określa stawkę za godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego, a wysokość ostatecznego wynagrodzenia w danej sytuacji zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia; system ten może być stosowany wówczas gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac koniecznych dla wykonania konkretnego zlecenia

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych jest ustalana w oparciu o stawki, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej jest ustalany z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Jednakże w przypadku, gdy w następstwie porady prawnej klient zleca Kancelarii prowadzenie danej sprawy przed sądem, to nie ponosi on kosztów porady prawnej związanej z tą sprawą.

Więcej w zakładce Aktualności